Vanliga frågor och svar

Undersökning

Vilket är det bästa undersökningsläget?

Det bästa undersökningsläget är när patienten ligger avslappnad, på rygg, med lätt höjd huvudända.

Måste man träffa med krysset mitt i det ljusa fältet?

Nej. Det räcker att man träffar med krysset i det ljusa fältet, lite ljust i varje fjärdedel utav cirkeln.

Vilka felkällor finns det?
Ascites (fri vätska i buken) färska blödningar i eller nära blåsan, förstorad uterus t.ex. vid graviditet, vätskefyllda cystor i eller nära blåsan.
Ska man flytta proben då man scannar (då apparaten arbetar)?

Nej. Under den tid apparaten scannar (arbetar) skall proben hållas HELT STILLA.

Hur gör man när man scannar på en kraftig patient?

För optimal undersökning skall magen lyftas/skjutas undan och proben tryckas hårdare mot buken än normalt.

På hur små barn kan apparaten användas?

BladderScan BVI 3000 kan användas på barn fr. ca.1 års ålder. Detta är lite beroende på barnets storlek. Desto mindre barnen är desto större är risken att apparaten även fångar annan vätska som finns t.ex. i tarmar.

Går det att scanna på en patient som halvsitter, står upp eller ligger på sidan?

Ja. Blåsans position förändras inte men det kan praktiskt sett vara lite krångligare att genomföra än om patienten ligger avslappnad på rygg.

Måste man använda ultraljudsgel vid undersökningen?

Ja. Om inte så finns risk för att felaktiga värden mäts upp.

Hur mycket ultraljudsgel ska man använda?

Ungefär en matsked, snåla inte.

Ska jag lägga ultraljudsgelen på magen eller på proben?

Det spelar ingen roll. Gelen hamnar på båda ställena till slut ändå.

Varför visar apparaten en högre volym än den som tappas ut?
De vanligaste orsakerna till detta är:

• Annan vätska inom scanningsområdet såsom ascites, färska blödningar, vätskefyllda cystor, förstorad uterus.

• Proben flyttas under pågående scanning eller att patienten rör sig.

• Scanning sker utanför medellinjen och/eller proben riktas inte mot blåsans förmodade plats.

• Blåsan töms ej helt vid tappning p.g.a. hinder/kateterstopp.

Varför visar apparaten en lägre volym än den som tappas ut?
De vanligaste orsakerna till detta är:

• Slutar undersöka efter en enda bra träff med krysset i det ljusa fältet.

• Fortsätter inte uppåt i medellinjen 1-2 cm och scannar på nytt för att säkerställa att hela volymen fångats.

Kan man upptäcka vätska på andra ställen på kroppen med hjälp av BladderScan?

Ja, men resultatet är inte kliniskt användbart. BladderScan är konstruerad för att mäta och beräkna volymen i blåsan och ingenting annat.

Jag får aldrig in krysset i det ljusa fältet?

Inträffar oftast då patienten har mycket små volymer i blåsan. Apparaten har svårt att fånga in och centrera volymen. Börja om helt från början. Tänk igenom hur undersökningen går till och starta om. Är det samma eller ungefär samma värde/volym som mäts upp hela tiden ligger dessa nära det faktiska värdet – inte alltid nödvändigt att fortsätta scanna. Är resultatet kliniskt användbart?

När jag tittar på bilden då jag tryckt på KLAR får det väl inte skilja mer än 10cm2 i storlek mellan de ljusa fälten?

Skillnader i storlek eller utseende på de två ljusa fälten spelar ingen roll. Det som är viktigt är att det finns två ljusa fält och att de är helt inringade utav det svarta området.

Kan man få 000 ml som resultat?
Ja. I följande situationer kan 000 ml uppmätas:

• Om för lite eller ingen ultraljudsgel används.

• Om man försöker scanna genom ett förband eller kläder. Ultraljud försvinner/kan inte fortplanta sig i luft och andra gaser, därför når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts.

• Om patienten efter t.ex. laparaskopisk operation har gasrester kvar i buken framför blåsan når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts. Avvakta och gör om undersökningen efter en stund.

• Om patienten inte har någon volym, eller har mycket lite volym, i blåsan. Detta är den absolut vanligaste orsaken till att 000 ml uppmäts. Har undersökningen genomförts korrekt kan ett nollresultat accepteras.

Bilden av blåsan ser konstig ut?

Beror oftast på att man inte lyckats hålla proben stilla under mätningen eller att patienten rör på sig för mycket, vilket har samma effekt. Försök igen!

När väljer jag figur med kjol resp. figur utan kjol?

När man undersöker patient utan livmoder alltså en man/pojke, kvinna som genomgått hysterektomi eller flicka som inte kommit upp i puberteten skall man välja figur utan kjol. Undersöks en kvinna som har sin livmoder kvar skall figur med kjol väljas. Detta för att få en så noggrann mätning som möjligt.

Kan jag scanna genom kläder eller förband?

Nej det går inte. Ultraljudsvågor försvinner/kan inte fortplanta sig i luft eller andra gaser. Ultraljudsvågorna når inte fram och man lyckas inte genomföra mätningen.

Kan jag scanna på patient som har en KAD?

Ja. Det som kan inträffa är att apparaten fångar de ml som finns i kuffen och tar med dem i volymsberäkningen. Resultatet är oftast ändå kliniskt användbart.

Hur vet jag att jag fångat all volym som finns i blåsan?

När man undersöker en patient skall man först sträva efter att få en bra träff med krysset i det ljusa fältet. När man fått denna träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen ca. 1 cm och scanna på nytt, fortfarande skall man sikta ned mot blåsans plats och sträva efter att få bra träffar. Ökar det uppmätta värdet, fortsätter man uppåt ytterligare 1 cm och scannar på nytt osv. Så gör man tills värdena slutar att öka, tills man får det första lägre värdet (detta står på rad tre på displayen, vid Aktuella=). Det högst uppmätta värdet står hela tiden, med stora siffror och bokstäver, till vänster på displayen och det är det som gäller – det är den volym patienten har i blåsan.

Ibland får jag värden som t.ex. > 250ml, varför?

Volymen ryms inte inom apparatens scanningsområde, den kan inte avgränsa volymen helt. Detta inträffar nästan bara vid stora volymer eller att det ev. kan finnas divertiklar på blåsan. Flytta proben uppåt i medellinjen och scanna på nytt för att se om hela volymen kan fångas. Det är inte alltid som det hjälper att rikta om men resultatet är oftast kliniskt användbart trots att den verkliga volymen är underskattad.

Teknik och batteri

Mäter BladderScan fel om batterinivån är låg?

Nej. Däremot om batterinivån är för låg för att genomföra hela undersökningen står ett meddelande om detta på apparatens display. Skulle apparaten ha batterier som är mer än 4 år gamla kan detta påverka apparaten så att den ger ett för högt värde. Apparatens batterier bör därför bytas ut vart 4:e år.

Hur noggrann är apparaten?

BladderScan BVI 3000 har en noggrannhet på ±20%, ±20 ml i intervallet 0-699 ml och ±25%, ±25 ml i intervallet 700-999 ml.

Behöver batteriet som sitter i apparaten vara helt tomt innan man byter?

Nej. Märker man att batterinivån är låg går det bra att byta batteri på en gång.

Kan det batteri som inte används sitta på laddning hela tiden?

Ja. Det batteri som inte används skall hela tiden sitta i laddaren och stå på laddning. Batteriet tar inte skada utav detta.

Är det några speciella kontroller som ska göras på apparaten?

Ja. Ladda ner PDF för att läsa om veckovis kontroll och årlig översyn.

Det blir ingen text på kvittot när jag skriver ut det?

Oftast inträffar detta i samband med att man bytt pappersrulle. Kontrollera att pappret inte matats i upp-och-ner i pappershållaren. Den glansiga sidan utav pappret ska vändas nedåt. Kontrollera också att pappret är värmekänsligt papper, s.k. termopapper.

Vilken typ av papper skall det vara i skrivaren?

S.k. Termopapper. Det är ett värmekänsligt papper. Apparaten skriver med hjälp utav värme (termoskrivare). Det finns inga färgpatroner som skall bytas.

Påverkar BladderScan annan medicinteknisk utrustning?

Det finns inga begränsningar i användningen utav BladderScan när det gäller elektromagnetiska egenskaper. BladderScan är lämplig för användning i miljöer inom industri, forskning, sjukvård och i hemmet. Skulle störningar på annan utrustning förekomma vid samtidigt användande utav BladderScan tyder det på att den andra utrustningen inte fungerar korrekt.

Kan man transportera BladderScan utomhus?

Ja. Transportera apparaten i avsedd väska. BladderScan kan transporteras utomhus även vid regn och kyla men skall inte förvaras längre tid i sådana miljöer.

Apparaten stänger av sig själv efter någon minut?

Ja. Apparaten går, efter någon minuts inaktivitet, ned i viloläge. Detta för att spara batterikraft. Tryck på On/Off knappen för att starta apparaten igen.

Hur lång tid tar det innan ett batteri är fulladdat och hur länge räcker ett fulladdat batteri?

Det kan ta upp till 3 timmar innan batteriet är fulladdat. Är batteriet fulladdat så klarar det ca. 5 timmars aktivt användande.

Rengöring

Hur gör jag rent proben och apparaten?
Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.

Undersökning

Vilket är det bästa undersökningsläget?

Det bästa undersökningsläget är när patienten ligger avslappnad, på rygg, med lätt höjd huvudända.

Ska man flytta apparaten då man scannar (då apparaten arbetar)?

Nej. Under den tid apparaten scannar (arbetar) skall den hållas HELT STILLA

Vilka felkällor finns det?
Ascites (fri vätska i buken) färska blödningar i eller nära blåsan, förstorad Uterus t.ex. vid graviditet, vätskefyllda cystor i eller nära blåsan.
Måste man få en träff utan pilar i displayen?

Ja. Det är då man har fångat volymen på ett bra sätt.

Åt vilket håll ska jag hålla handtaget på proben?

Handtaget kan hållas åt höger, vänster eller rakt ned. Det viktiga är att det hålls vinkelrätt mot medellinjen och att man siktar ca 45 grader snett ned mot den plats där blåsan sitter.

Kan jag nöja mig med EN bra träff utan några pilar?

Nej. Man skall aldrig nöja sig med en enda bra träff. Har man fått en bra träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen 1-2 cm och scanna på nytt för att säkerställa att all volym fångats. Fortsätt uppåt i medellinjen tills värdena slutar att öka, tills först lägre värdet uppmäts. Således görs aldrig färre än 2 scanningar

Vad menas med en pil som blinkar?

Volymen har inte fångats inom scanningsområdet på ett tillfredsställande sätt. Rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt tills träff utan pil uppnås.

Vad menas med en fast pil?

Resultatet ligger nära den verkliga volymen. Inte alltid nödvändigt att scanna på nytt om man uppnått ett resultat som är kliniskt användbart. För maximal noggrannhet rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt. Vid undersökning utav barn scanna ALLTID tills träff utan pil uppnås.

Hur jag än riktar om får jag bara blinkande pilar hela tiden?

Inträffar oftast då patienten har mycket små volymer i blåsan. Det är svårt för apparaten att fånga in och centrera volymen. Börja om helt från början. Tänk igenom hur undersökningen går till och starta om. Är det samma eller ungefär samma värde/volym som mäts upp hela tiden ligger dessa nära det faktiska värdet – inte alltid nödvändigt att fortsätta scanna. Är resultatet kliniskt användbart?

Varför visar apparaten en högre volym än den som tappas ut?
De vanligaste orsakerna till detta är:

• Annan vätska inom scanningsområdet såsom ascites, färska blödningar, vätskefyllda cystor, förstorad uterus.

• Proben flyttas under pågående scanning eller att patienten rör sig.

• Scanning sker utanför medellinjen och/eller proben riktas inte mot blåsans förmodade plats.

• Blåsan töms ej helt vid tappning p.g.a. hinder/kateterstopp.

Varför visar apparaten en lägre volym än den som tappas ut?
De vanligaste orsakerna till detta är:

• Slutar undersöka efter en enda bra träff utan några pilar i displayen.

• Fortsätter inte uppåt i medellinjen 1-2 cm och scannar på nytt för att säkerställa att hela volymen fångats.

Hur gör man när man scannar på en kraftig patient?

För optimal undersökning skall magen lyftas/skjutas undan och proben tryckas hårdare mot buken än normalt.

På hur små barn kan apparaten användas?

BladderScan BVI 6100 kan användas på barn fr. ca.1 års ålder. Detta är lite beroende på barnets storlek. Desto mindre barnen är desto större är risken att apparaten även fångar annan vätska som finns t.ex. i tarmar.

Går det att scanna på en patient som halvsitter, står upp eller ligger på sidan?

Ja. Blåsans position förändras inte men det kan praktiskt sett vara lite krångligare att genomföra än om patienten ligger avslappnad på rygg.

Måste man använda ultraljudsgel vid undersökningen?

Ja. Om inte så finns risk för att felaktiga värden mäts upp.

Hur mycket ultraljudsgel ska man använda?

Ungefär en matsked, snåla inte.

Ska jag lägga ultraljudsgelen på magen eller på proben?

Det spelar ingen roll. Gelen hamnar på båda ställena till slut ändå.

Kan man upptäcka vätska på andra ställen på kroppen med hjälp av BladderScan?

Ja, men resultatet är inte kliniskt användbart. BladderScan är konstruerad för att mäta och beräkna volymen i blåsan och ingenting annat.

Kan man få 000 ml som resultat?
Ja. I följande situationer kan 000 ml uppmätas:

• Om för lite eller ingen ultraljudsgel används.

• Om man försöker scanna genom ett förband eller kläder. Ultraljud försvinner/kan inte fortplanta sig i luft och andra gaser, därför når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts.

• Om patienten efter t.ex. laparaskopisk operation har gasrester kvar i buken framför blåsan når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts. Avvakta och gör om undersökningen efter en stund.

• Om patienten inte har någon volym, eller har mycket lite volym, i blåsan. Detta är den absolut vanligaste orsaken till att 000 ml uppmäts. Har undersökningen genomförts korrekt kan ett nollresultat accepteras.

När väljer jag att ha figur med kjol resp. ingen figur alls i displayen?

När man undersöker patient utan livmoder alltså en man/pojke, kvinna som genomgått hysterektomi eller flicka som inte kommit upp i puberteten skall man välja att inte ha någon figur i displayen. Undersöks en kvinna som har sin livmoder kvar skall figur med kjol väljas. Detta för att få en så noggrann mätning som möjligt.

Kan jag scanna genom kläder eller förband?

Nej det går inte. Ultraljudsvågor försvinner/kan inte fortplanta sig i luft eller andra gaser. Ultraljudsvågorna når inte fram och man lyckas inte genomföra mätningen.

Kan jag scanna på patient som har en KAD?

Ja. Det som kan inträffa är att apparaten fångar de ml som finns i kuffen och tar med dem i volymsberäkningen. Resultatet är oftast ändå kliniskt användbart.

Hur vet jag att jag fångat all volym som finns i blåsan?

När man undersöker en patient skall man först sträva efter att få en bra träff utan några pilar på apparatens display. När man fått denna träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen ca. 1 cm och scanna på nytt, fortfarande skall man sikta ned mot blåsans plats och sträva efter att få bra träffar. Ökar det uppmätta värdet fortsätter man uppåt ytterligare 1 cm och scannar på nytt osv. Så gör man tills värdena slutar att öka, tills man får det första lägre värdet. Då har man kommit ihåg det högst uppmätta värdet och det är det som gäller – det är den volym patienten har i blåsan.

Ibland får jag värden som t.ex. > 250ml, varför?

Volymen ryms inte inom apparatens scanningsområde, den kan inte avgränsa volymen helt. Detta inträffar nästan bara vid stora volymer eller att det ev. kan finnas divertiklar på blåsan. Flytta proben uppåt i medellinjen och scanna på nytt för att se om hela volymen kan fångas. Det är inte alltid som det hjälper att rikta om men resultatet är oftast kliniskt användbart trots att den verkliga volymen är underskattad.

Teknik och batteri

Det blinkar 000 i displayen. Vad betyder detta?
Tiden sedan senaste kalibrering har löpt ut . Kalibrera apparaten för att den skall starta igen.
Det är som en liten sol i displayen, vad betyder det?
Tiden sedan senaste kalibrering börjar löpa ut. Kalibrering måste göras för att säkerställa apparatens funktion.
Mäter BladderScan fel om batterinivån är låg?

Nej.

Apparaten startar inte. Vad ska jag göra?

Gör reset på apparaten och sätt apparaten på laddning minst 6 timmar.

Hur kalibrerar jag apparaten?
Hur noggrann är apparaten?

BladderScan BVI6100 har en noggrannhet på ±15%, ±15ml i intervallet 0-999ml.

Kan apparaten stå på laddning hela tiden?

Ja. Apparaten skall då den inte används hela tiden sitta i laddaren och stå på laddning. Batteriet tar inte skada utav detta.

Är det några speciella kontroller som ska göras på apparaten?

Ja. Ladda ner PDF för att läsa om veckovis kontroll och årlig översyn.

Påverkar BladderScan annan medicinteknisk utrustning?

Det finns inga begränsningar i användningen utav BladderScan när det gäller elektromagnetiska egenskaper. BladderScan är lämplig för användning i miljöer inom industri, forskning, sjukvård och i hemmet. Skulle störningar på annan utrustning förekomma vid samtidigt användande utav BladderScan tyder det på att den andra utrustningen inte fungerar korrekt.

Kan man transportera BladderScan utomhus?

Ja. Transportera apparaten i avsedd väska. BladderScan kan transporteras utomhus även vid regn och kyla men skall inte förvaras längre tid i sådan miljö.

Apparaten stänger av sig själv efter någon minut?

Ja. Apparaten går, efter någon minuts inaktivitet, ned i viloläge. Detta för att spara batterikraft. Tryck på någon utav apparatens knappar för att starta den igen.

Hur lång tid tar det innan ett batteri är fulladdat och hur länge räcker ett fulladdat batteri?

Det kan ta upp till 6 timmar innan batteriet är fulladdat. Är batteriet fulladdat så klarar det ca 5 timmars aktivt användande.

Rengöring

Hur gör jag rent proben och apparaten?
Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.

Undersökning

Vilket är det bästa undersökningsläget?

Det bästa undersökningsläget är när patienten ligger avslappnad, på rygg, med lätt höjd huvudända.

Vad är det för grått fält som syns på målbilden efter jag scannat?

Blygdbenet. Proben har placerats på eller för nära blygdbenet som kan skymma en del av volymen som finns i blåsan. För en mer exakt mätning skall proben flyttas 1 cm uppåt i medellinjen och ny scanning göras.

Åt vilket håll ska jag rikta handtaget på proben?

Om handtaget riktas åt patientens högra sida är det lättare att orientera sig efter träffen på apparatens display. Då motsvarar uppåt på displayen patientens huvudända och höger på displayen motsvarar patientens högra sida osv. Orienterar man sig bara efter handtagets display med pilar så kan det hållas åt höger, vänster eller rakt ned, det spelar ingen roll. Det viktiga är att det hålls vinkelrätt mot medellinjen och att man siktar ca 45 grader snett ned mot den plats där blåsan sitter.

Kan jag nöja mig med EN bra träff med krysset i det gula fältet?

Nej. Man skall aldrig nöja sig med en enda bra träff. Har man fått en bra träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen 1-2 cm och scanna på nytt för att säkerställa att all volym fångats. Fortsätt uppåt i medellinjen tills värdena slutar att öka, tills först lägre värdet uppmäts. Således görs aldrig färre än 2 scanningar

Vad betyder det när 8 st pilar blinkar på handtagets display?

Att volymen fångats inom scanningsområdet på ett tillfredsställande sätt. Se svar ovan. Handtagets display visar även 8 pilar då ingen volym uppmätts, det står då 000ml på apparatens display.

Vad betyder en stor röd pil på skärmen och blinkande pil på handtagets display?

Volymen har inte fångats inom scanningsområdet på ett tillfredsställande sätt. Rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt tills träff utan pil uppnås.

Vad betyder en liten grön pil på skärmen och fast pil på handtagets display?

Resultatet ligger nära den verkliga volymen. Inte alltid nödvändigt att scanna på nytt om man uppnått ett resultat som är kliniskt användbart. För maximal noggrannhet rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt. Vid undersökning utav barn scanna ALLTID tills träff utan pil uppnås.

När ska jag använda Barnläget?

Vid undersökning utav flickor och pojkar som är mindre än 122 cm och väger mindre än 27 kg. Vikt går före längd

På hur små barn kan apparaten användas?

BladderScan BVI 9400 kan användas på barn fr. 1 års ålder. Detta är lite beroende på barnets storlek. Desto mindre barnen är desto större är risken att apparaten även fångar annan vätska som finns t.ex. i tarmar.

Kan man se något annat på ultraljudsbilden än hur man träffat blåsan?

Nej. Bilderna visar två utav de tolv tvärsnittsbilder som apparaten tar utav blåsan. Här kan du bara se hur du träffat blåsan. Bilderna går inte att använda till annan diagnostik.

Hur jag än riktar om får jag bara pilar hela tiden?

Inträffar oftast då patienten har mycket små volymer i blåsan. Det är svårt för apparaten att fånga in och centrera volymen. Börja om helt från början. Tänk igenom hur undersökningen går till och starta om. Är det samma eller ungefär samma värde/volym som mäts upp hela tiden ligger dessa nära det faktiska värdet – inte alltid nödvändigt att fortsätta scanna. Är resultatet kliniskt användbart?

Hur gör man när man scannar på en kraftig patient?

För optimal undersökning skall magen lyftas/skjutas undan och proben tryckas hårdare mot buken än normalt.

Går det att scanna på en patient som halvsitter, står upp eller ligger på sidan?

Ja. Blåsans position förändras inte men det kan praktiskt sett vara lite krångligare att genomföra än om patienten ligger avslappnad på rygg.

Måste man använda ultraljudsgel vid undersökningen?

Ja. Om inte så finns risk för att felaktiga värden mäts upp.

Hur mycket ultraljudsgel ska man använda?

Ungefär en matsked, snåla inte.

Ska jag lägga ultraljudsgelen på magen eller på proben?

Det spelar ingen roll. Gelen hamnar på båda ställena till slut ändå.

Kan man upptäcka vätska på andra ställen på kroppen med hjälp av BladderScan?

Ja, men resultatet är inte kliniskt användbart. BladderScan är konstruerad för att mäta och beräkna volymen i blåsan och ingenting annat.

Kan jag scanna på patient som har en KAD?

Ja. Det som kan inträffa är att apparaten fångar de ml som finns i kuffen och tar med dem i volymsberäkningen. Resultatet är oftast ändå kliniskt användbart.

Kan man få 000 ml som resultat?
Ja. I följande situationer kan 000 ml uppmätas:

• Om för lite eller ingen ultraljudsgel används.

• Om man försöker scanna genom ett förband eller kläder. Ultraljud försvinner/kan inte fortplanta sig i luft och andra gaser, därför når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts.

• Om patienten efter t.ex. laparaskopisk operation har gasrester kvar i buken framför blåsan når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts. Avvakta och gör om undersökningen efter en stund.

• Om patienten inte har någon volym, eller har mycket lite volym, i blåsan. Detta är den absolut vanligaste orsaken till att 000 ml uppmäts. Har undersökningen genomförts korrekt kan ett nollresultat accepteras.

Varför visar apparaten en högre volym än den som tappas ut?
De vanligaste orsakerna till detta är:

• Annan vätska inom scanningsområdet såsom ascites, färska blödningar, vätskefyllda cystor, förstorad uterus.

 

• Proben flyttas under pågående scanning eller att patienten rör sig.

 

• Scanning sker utanför medellinjen och/eller proben riktas inte mot blåsans förmodade plats.

 

• Blåsan töms ej helt vid tappning p.g.a. hinder/kateterstopp.

Varför visar apparaten en lägre volym än den som tappas ut?
De vanligaste orsakerna till detta är:

• Slutar undersöka efter en enda bra träff utan några pilar i displayen.

 

• Fortsätter inte uppåt i medellinjen 1-2 cm och scannar på nytt för att säkerställa att hela volymen fångats.

Hur gör man när man scannar på en kraftig patient?

För optimal undersökning skall magen lyftas/skjutas undan och proben tryckas hårdare mot buken än normalt.

Kan jag scanna genom kläder eller förband?

Nej det går inte. Ultraljudsvågor försvinner/kan inte fortplanta sig i luft eller andra gaser. Ultraljudsvågorna når inte fram och man lyckas inte genomföra mätningen.

Ska man flytta proben då man scannar (då apparaten arbetar)?

Nej. Under den tid apparaten scannar (arbetar) skall proben hållas HELT STILLA

Vilka felkällor finns det?

Ascites (fri vätska i buken), Färska blödningar i eller nära blåsan, Förstorad Uterus t.ex. vid graviditet, vätskefyllda cystor i eller nära blåsan.

Måste man få en träff med krysset mitt i det gula fältet på displayen och 8 pilar som blinkar på handtagets displey?

Ja. Det är då man har fångat volymen på ett bra sätt.

När skall jag välja Blåsa, Figur med kjol eller Barnfigur innan undersökning.

Blåsa väljs när man skall undersöka patient utan livmoder alltså en man/pojke, kvinna som genomgått hysterektomi eller flicka som inte kommit upp i puberteten ännu. Figur med kjol väljs när man skall undersöka kvinna som har sin livmoder kvar. Barnfiguren väljs när man skall undersöka ett barn som inte är längre än 122 cm eller väger mer än 27 kg. Vikt går före längd.

Hur vet jag att jag fångat all volym som finns i blåsan?

När man undersöker en patient skall man först sträva efter att få en bra träff med krysset i det gula fältet och 8 pilar som blinkar på handtagets display. När man fått denna träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen ca. 1 cm och scanna på nytt, fortfarande skall man sikta ned mot blåsans plats och sträva efter att få bra träffar. Ökar det uppmätta värdet fortsätter man uppåt ytterligare 1 cm och scannar på nytt osv. Så gör man tills värdena slutar att öka, tills man får det första lägre värdet. Då har man kommit ihåg det högst uppmätta värdet och det är det som gäller – det är den volym patienten har i blåsan.

Ibland får jag värden som t.ex. > 250ml, varför?

Volymen ryms inte inom apparatens scanningsområde, den kan inte avgränsa volymen helt. Detta inträffar nästan bara vid stora volymer eller att det ev. kan finnas divertiklar på blåsan. Flytta proben uppåt i medellinjen och scanna på nytt för att se om hela volymen kan fångas. Det är inte alltid som det hjälper att rikta om men resultatet är oftast kliniskt användbart trots att den verkliga volymen är underskattad.

Teknik och batteri

Varför ``låser sig`` apparaten?

Detta beror oftast på att man antingen tagit ur batteriet ur apparaten utan att stänga av den först eller att man tryckt på On/Off knappen upprepade gånger. Undvik genom att stänga av apparaten innan batteribyte och tryck på On/Off knappen ordentligt EN gång och VÄNTA på att apparaten startar. Det kan biland ta upp till 10 sek innan apparaten startar.

Det blinkar 8 st pilar trots att det står 000ml på skärmen?

Ja. Det är helt i sin ordning.

Vilken typ av papper skall det vara i skrivaren?

S.k. Termopapper. Det är ett värmekänsligt papper. Apparaten skriver med hjälp utav värme (termoskrivare). Det finns inga färgpatroner som skall bytas.

Hur kalibrerar jag apparaten?
Hur noggrann är apparaten?
BladderScan BVI 9400 har en noggrannhet på ±15%, ±15ml i intervallet 0-999ml.
Apparaten stänger av sig själv efter någon minut?

Ja. Apparaten går, efter någon minuts inaktivitet, ned i viloläge. Detta för att spara batterikraft. Tryck på On/Off knappen för att starta apparaten igen.

Är det några speciella kontroller som ska göras på apparaten?

Ja. Ladda ner PDF för att läsa om veckovis kontroll och årlig översyn.

Påverkar BladderScan annan medicinteknisk utrustning?

Det finns inga begränsningar i användningen utav BladderScan när det gäller elektromagnetiska egenskaper. BladderScan är lämplig för användning i miljöer inom industri, forskning, sjukvård och i hemmet. Skulle störningar på annan utrustning förekomma vid samtidigt användande utav BladderScan tyder det på att den andra utrustningen inte fungerar korrekt.

Kan man transportera BladderScan utomhus?

Ja. Transportera apparaten i avsedd väska. BladderScan kan transporteras utomhus även vid regn och kyla men skall inte förvaras längre tid i sådan miljö.

Behöver batteriet som sitter i apparaten vara helt tomt innan man byter?

Nej. Märker man att batterinivån är låg går det bra att byta batteri på en gång.

Kan det batteri som inte används sitta på laddning hela tiden?

Ja. Det batteri som inte används skall hela tiden sitta i laddaren och stå på laddning. Batteriet tar inte skada utav detta.

Mäter BladderScan fel om batterinivån är låg?

Nej. Däremot om batterinivån är för låg för att genomföra hela undersökningen står ett meddelande om detta på apparatens display. Skulle apparaten ha batterier som är mer än 4 år gamla kan detta påverka apparat och batteritid. Apparatens batterier bör därför bytas ut vart 3-4:e år.

Hur lång tid tar det innan ett batteri är fulladdat och hur länge räcker ett fulladdat batteri?

Det kan ta upp till 6 timmar innan batteriet är fulladdat. Är batteriet fulladdat så klarar det ca. 30 patientundersökningar.

Rengöring

Hur gör jag rent proben och apparaten?
Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.

Undersökning

Vilket är det bästa undersökningsläget?

Det bästa undersökningsläget är när patienten ligger avslappnad, på rygg, med lätt höjd huvudända.

Vad är det för grått fält som syns på målbilden efter jag scannat?
Proben har placerats på eller för nära blygdbenet som då skymmer en del av volymen som finns i blåsan. För en mer exakt mätning skall proben flyttas 1 cm uppåt i medellinjen och ny scanning göras.
Hur ska jag hålla proben?
Probekabeln ska hållas vinkelrätt åt höger eller vänster, så att bilden på probedisplayen motsvarar patienten. Huvudet upp och fötterna ner. Då är det lättare att orientera sig efter träffen på apparatens display. Då motsvarar uppåt på displayen patientens huvudända och höger på displayen motsvarar patientens högra sida osv. Det viktiga är sen att man siktar ca 45 grader snett ned mot den plats där blåsan sitter.
Kan jag nöja mig med EN bra träff med krysset i det gröna fältet?
Nej. Man skall aldrig nöja sig med en enda bra träff. Har man fått en bra träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen 1-2 cm och scanna på nytt för att säkerställa att all volym fångats. Fortsätt uppåt i medellinjen tills värdena slutar att öka, tills första lägre värdet uppmäts. Således görs aldrig färre än 2 scanningar
Kan man se något annat på ultraljudsbilden än hur man träffat blåsan?
Nej. Bilderna visar två utav de tolv tvärsnittsbilder som apparaten tar av blåsan. Här kan du bara se hur du träffat blåsan. Bilderna går inte att använda till annan diagnostik. Man kan även se alla tolv tvärsnittsbilder genom att scrolla bilden.
På hur små barn kan apparaten användas?
BladderScan Prime Plus kan användas på barn från 1 års ålder. Detta är lite beroende på barnets storlek. Desto mindre barnen är desto större är risken att apparaten även fångar annan vätska som finns t.ex. i tarmar.
Hur gör man när man scannar på en kraftig patient?

För optimal undersökning skall magen lyftas/skjutas undan och proben tryckas hårdare mot buken än normalt.

Går det att scanna på en patient som halvsitter, står upp eller ligger på sidan?

Ja. Blåsans position förändras inte men det kan praktiskt sett vara lite krångligare att genomföra än om patienten ligger avslappnad på rygg.

Måste man använda ultraljudsgel vid undersökningen?

Ja. Om inte så finns risk för att felaktiga värden mäts upp.

Hur mycket ultraljudsgel ska man använda?

Ungefär en matsked, snåla inte.

Ska jag lägga ultraljudsgelen på magen eller på proben?

Det spelar ingen roll. Gelen hamnar på båda ställena till slut ändå.

Kan man upptäcka vätska på andra ställen på kroppen med hjälp av BladderScan?

Ja, men resultatet är inte kliniskt användbart. BladderScan är konstruerad för att mäta och beräkna volymen i blåsan och ingenting annat.

Kan jag scanna på patient som har en KAD?

Ja. Det som kan inträffa är att apparaten fångar de ml som finns i kuffen och tar med dem i volymsberäkningen. Resultatet är oftast ändå kliniskt användbart.

Kan man få 000 ml som resultat?
Ja. I följande situationer kan 000 ml uppmätas:

• Om för lite eller ingen ultraljudsgel används.

• Om man försöker scanna genom ett förband eller kläder. Ultraljud försvinner/kan inte fortplanta sig i luft och andra gaser, därför når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts.

• Om patienten efter t.ex. laparaskopisk operation har gasrester kvar i buken framför blåsan når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts. Avvakta och gör om undersökningen efter en stund.

• Om patienten inte har någon volym, eller har mycket lite volym, i blåsan. Detta är den absolut vanligaste orsaken till att 000 ml uppmäts. Har undersökningen genomförts korrekt kan ett nollresultat accepteras.

Varför visar apparaten en högre volym än den som tappas ut?
De vanligaste orsakerna till detta är:

• Annan vätska inom scanningsområdet såsom ascites, färska blödningar, vätskefyllda cystor, förstorad uterus.

• Proben flyttas under pågående scanning eller att patienten rör sig.

• Scanning sker utanför medellinjen och/eller proben riktas inte mot blåsans förmodade plats.

• Blåsan töms ej helt vid tappning p.g.a. hinder/kateterstopp.

Varför visar apparaten en lägre volym än den som tappas ut?
De vanligaste orsakerna till detta är:

• Slutar undersöka efter en enda bra träff.

• Fortsätter inte uppåt i medellinjen 1-2 cm och scannar på nytt för att säkerställa att hela volymen fångats.

Kan jag scanna genom kläder eller förband?

Nej det går inte. Ultraljudsvågor försvinner/kan inte fortplanta sig i luft eller andra gaser. Ultraljudsvågorna når inte fram och man lyckas inte genomföra mätningen.

Ska man flytta proben då man scannar (då apparaten arbetar)?

Nej. Under den tid apparaten scannar (arbetar) skall proben hållas HELT STILLA

Vilka felkällor finns det?

Ascites (fri vätska i buken), Färska blödningar i eller nära blåsan, Förstorad Uterus t.ex. vid graviditet, vätskefyllda cystor i eller nära blåsan.

Måste man få en träff med krysset mitt i det gröna fältet på displayen?
Ja. Det är då man har fångat volymen på ett bra sätt.
Vilken patientkategori ska jag välja innan undersökning?
På Bladderscan Prime Plus är det inte nödvändigt att ange patientkategori. Apparaten löser det själv, och känner av blåsans form.
Hur vet jag att jag fångat all volym som finns i blåsan?
När man undersöker en patient skall man först sträva efter att få en bra träff med krysset i det gröna fältet. När man fått denna träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen ca. 1 cm och scanna på nytt, fortfarande skall man sikta ned mot blåsans plats och sträva efter att få bra träffar. Ökar det uppmätta värdet, fortsätter man uppåt ytterligare 1 cm och scannar på nytt osv. Så gör man tills värdena slutar att öka, tills man får det första lägre värdet . Det högst uppmätta värdet står hela tiden, med stora siffror och bokstäver, till höger på displayen och det är det som gäller – det är den volym patienten har i blåsan.
Ibland får jag en gul träffbild ``mitt i prick``, med värden som t.ex. > 250ml, varför?
Volymen ryms inte inom apparatens scanningsområde, den kan inte avgränsa volymen helt. Detta inträffar nästan bara vid stora volymer eller att det ev. kan finnas divertiklar på blåsan. Kan även inträffa vid smala patienter och man trycker proben hårt mot buken. Flytta proben uppåt i medellinjen och lätta på probetrycket. Scanna på nytt för att se om hela volymen kan fångas. Det är inte alltid som det hjälper att rikta om men resultatet är oftast kliniskt användbart trots att den verkliga volymen är underskattad.
Ibland får jag en gul träffbild ``mitt i prick``, med värden som t.ex. > 250ml, varför?
Volymen ryms inte inom apparatens scanningsområde, den kan inte avgränsa volymen helt. Detta inträffar nästan bara vid stora volymer eller att det ev. kan finnas divertiklar på blåsan. Kan även inträffa vid smala patienter och man trycker proben hårt mot buken. Flytta proben uppåt i medellinjen och lätta på probetrycket. Scanna på nytt för att se om hela volymen kan fångas. Det är inte alltid som det hjälper att rikta om men resultatet är oftast kliniskt användbart trots att den verkliga volymen är underskattad.
Ibland får jag en gul träffbild som inte är ``mitt i prick`` varför?
Du har siktat fel. Proben befinner sig inte i medelinjen, proden riktas åt höger eller vänster eller flyttas under pågående mätning.
Varför får jag ingen ultraljudsbild av blåsan i Pre-scanläget?
Inträffar ofta vid små volymer, och om man siktar rakt in i buken eller för brant nedåt. Det beror på att ultraljudsbilden visar ett mycket tunt tvärsnitt av blåsan och det man siktar på är litet. Det är då lätt att missa. Åtgärd: Sikta 45 grader nedåt och vinkla proben försiktigt uppåt och nedåt i höjdled. Apparaten ritar ut blåsan med en grön linje när den hittas. Om ni trots detta inte hittar blåsan, håll proben stilla i medellinjen, sikta 45 grader ner mot lilla bäckenet och gör en mätning. Finns det volym i blåsan kommer denna fångas in och visas på skärmen.

Teknik och batteri

Varför ``låser sig`` apparaten?
Detta beror oftast på att man antingen tagit ur batteriet ur apparaten utan att stänga av den först eller att man tryckt på On/Off knappen upprepade gånger. Undvik genom att stänga av apparaten innan batteribyte och tryck på On/Off knappen ordentligt EN gång och VÄNTA på att apparaten startar.
Hur byter jag papper?
https://youtu.be/L045nCb9ZEI
Vilken typ av papper skall det vara i skrivaren?

S.k. Termopapper. Det är ett värmekänsligt papper. Apparaten skriver med hjälp utav värme (termoskrivare). Det finns inga färgpatroner som skall bytas.

Hur kalibrerar jag apparaten?
Hur noggrann är apparaten?
BladderScan Prime Plus har en noggrannhet på ±7, 5ml i intervallet 0-100ml och  ±7,5 % i intervallet 100 – 999ml.
Apparaten stänger av sig själv efter någon minut?
Apparaten går efter en viss tids inaktivitet ner i viloläge. Tiden för detta går att ställa in i Inställningar
Är det några speciella kontroller som ska göras på apparaten?
Ladda ner PDF för  veckovis kontroll på avdelning och Årlig kontroll på MTA.
Påverkar BladderScan annan medicinteknisk utrustning?

Det finns inga begränsningar i användningen utav BladderScan när det gäller elektromagnetiska egenskaper. BladderScan är lämplig för användning i miljöer inom industri, forskning, sjukvård och i hemmet. Skulle störningar på annan utrustning förekomma vid samtidigt användande utav BladderScan tyder det på att den andra utrustningen inte fungerar korrekt.

Kan man transportera BladderScan utomhus?

Ja. Transportera apparaten i avsedd väska. BladderScan kan transporteras utomhus även vid regn och kyla men skall inte förvaras längre tid i sådan miljö.

Behöver batteriet som sitter i apparaten vara helt tomt innan man byter?

Nej. Märker man att batterinivån är låg går det bra att byta batteri på en gång.

Kan det batteri som inte används sitta på laddning hela tiden?

Ja. Det batteri som inte används skall hela tiden sitta i laddaren och stå på laddning. Batteriet tar inte skada utav detta.

Mäter BladderScan fel om batterinivån är låg?

Nej. Däremot om batterinivån är för låg för att genomföra hela undersökningen står ett meddelande om detta på apparatens display. Skulle apparaten ha batterier som är mer än 4 år gamla kan detta påverka apparat och batteritid. Apparatens batterier bör därför bytas ut vart 3-4:e år.

Hur lång tid tar det innan ett batteri är fulladdat?
Det kan ta upp till 2 timmar innan batteriet är fulladdat.

Rengöring

Hur gör jag rent proben och apparaten?
Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.

Gör utbildningen online!

Allt om BladderScans funktioner, skötsel och metoder. Genomför utbildningen och lär dig att hantera maskinen bättre.
Registrera dig enkelt och få tillgång till utbildningen med det samma.