Vanliga frågor – Bladderscan i10

Undersökning

 • Vad är det för grått fält som syns på målbilden efter jag scannat?

  Blygdbenet! Proben har placerats på eller för nära blygdbenet som kan skymma en del av volymen som finns i blåsan. För en mer exakt mätning skall proben flyttas 1 cm uppåt i medellinjen och ny scanning göras

 • Ibland får jag en gul träffbild som inte är ”mitt i prick” varför?

  Du har siktat fel. Proben befinner sig inte i medelinjen, proden riktas åt höger eller vänster eller flyttas under pågående mätning.

 • Hur vet jag att jag fångat all volym som finns i blåsan?

  När man undersöker en patient skall man först sträva efter att få en bra träff med krysset i det gröna fältet. När man fått denna träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen ca. 1 cm och scanna på nytt, fortfarande skall man sikta ned mot blåsans plats och sträva efter att få bra träffar. Ökar det uppmätta värdet, fortsätter man uppåt ytterligare 1 cm och scannar på nytt osv. Så gör man tills värdena slutar att öka, tills man får det första lägre värdet . Det högst uppmätta värdet står hela tiden, med stora siffror och bokstäver, till höger på displayen och det är det som gäller – det är den volym patienten har i blåsan.

 • Måste man få en träff med krysset mitt i det gröna fältet på displayen?

  Ja. Det är då man har fångat volymen på ett bra sätt.

 • Vilka felkällor finns det?

  Ascites (fri vätska i buken), Färska blödningar i eller nära blåsan, Förstorad Uterus t.ex. vid graviditet, vätskefyllda cystor i eller nära blåsan.

 • Ska man flytta proben då man scannar (då apparaten arbetar)?

  Nej. Under den tid apparaten scannar (arbetar) skall proben hållas HELT STILLA

 • Kan jag nöja mig med EN bra träff med krysset i det gröna fältet?

  Nej. Man skall aldrig nöja sig med en enda bra träff. Har man fått en bra träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen 1-2 cm och scanna på nytt för att säkerställa att all volym fångats. Fortsätt uppåt i medellinjen tills värdena slutar att öka, tills första lägre värdet uppmäts. Således görs aldrig färre än 2 scanningar

 • Hur ska jag hålla proben?

  Probekabeln ska hållas vinkelrätt åt höger eller vänster, så att bilden på probedisplayen motsvarar patienten. Huvudet upp och fötterna ner. Då är det lättare att orientera sig efter träffen på apparatens display. Då motsvarar uppåt på displayen patientens huvudända och höger på displayen motsvarar patientens högra sida osv. Det viktiga är sen att man siktar ca 45 grader snett ned mot den plats där blåsan sitter.

 • Vilket är det bästa undersökningsläget?

  Det bästa undersökningsläget är när patienten ligger avslappnad, på rygg, med lätt höjd huvudända.

Vad är det för grått fält som syns på målbilden efter jag scannat?

Blygdbenet! Proben har placerats på eller för nära blygdbenet som kan skymma en del av volymen som finns i blåsan. För en mer exakt mätning skall proben flyttas 1 cm uppåt i medellinjen och ny scanning göras

Tips och trips

 • Varför får jag ingen ultraljudsbild av blåsan i Pre-scanläget?

  Inträffar ofta vid små volymer, och om man siktar rakt in i buken eller för brant nedåt. Det beror på att ultraljudsbilden visar ett mycket tunt tvärsnitt av blåsan och det man siktar på är litet. Det är då lätt att missa. Åtgärd: Sikta 45 grader nedåt och vinkla proben försiktigt uppåt och nedåt i höjdled. Apparaten ritar ut blåsan med en grön linje när den hittas. Om ni trots detta inte hittar blåsan, håll proben stilla i medellinjen, sikta 45 grader ner mot lilla bäckenet och gör en mätning. Finns det volym i blåsan kommer denna fångas in och visas på skärmen.

 • Ibland får jag en gul träffbild ”mitt i prick”, med värden som t.ex. > 250ml, varför?

  Volymen ryms inte inom apparatens scanningsområde, den kan inte avgränsa volymen helt. Detta inträffar nästan bara vid stora volymer eller att det ev. kan finnas divertiklar på blåsan. Kan även inträffa vid smala patienter och man trycker proben hårt mot buken. Flytta proben uppåt i medellinjen och lätta på probetrycket. Scanna på nytt för att se om hela volymen kan fångas. Det är inte alltid som det hjälper att rikta om men resultatet är oftast kliniskt användbart trots att den verkliga volymen är underskattad.

 • Kan jag scanna genom kläder eller förband?

  Nej det går inte. Ultraljudsvågor försvinner/kan inte fortplanta sig i luft eller andra gaser. Ultraljudsvågorna når inte fram och man lyckas inte genomföra mätningen.

 • Varför visar apparaten en lägre volym än den som tappas ut?

  De vanligaste orsakerna till detta är:

  • Slutar undersöka efter en enda bra träff.

  • Fortsätter inte uppåt i medellinjen 1-2 cm och scannar på nytt för att säkerställa att hela volymen fångats.

 • Varför visar apparaten en högre volym än den som tappas ut?

  De vanligaste orsakerna till detta är:

  • Annan vätska inom scanningsområdet såsom ascites, färska blödningar, vätskefyllda cystor, förstorad uterus.

  • Proben flyttas under pågående scanning eller att patienten rör sig.

  • Scanning sker utanför medellinjen och/eller proben riktas inte mot blåsans förmodade plats.

  • Blåsan töms ej helt vid tappning p.g.a. hinder/kateterstopp.

 • Kan man få 000 ml som resultat?

  Ja. I följande situationer kan 000 ml uppmätas:

  • Om för lite eller ingen ultraljudsgel används.

  • Om man försöker scanna genom ett förband eller kläder. Ultraljud försvinner/kan inte fortplanta sig i luft och andra gaser, därför når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts.

  • Om patienten efter t.ex. laparaskopisk operation har gasrester kvar i buken framför blåsan når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts. Avvakta och gör om undersökningen efter en stund.

  • Om patienten inte har någon volym, eller har mycket lite volym, i blåsan. Detta är den absolut vanligaste orsaken till att 000 ml uppmäts. Har undersökningen genomförts korrekt kan ett nollresultat accepteras.

 • Kan jag scanna på patient som har en KAD?

  Ja. Det som kan inträffa är att apparaten fångar de ml som finns i kuffen och tar med dem i volymsberäkningen. Resultatet är oftast ändå kliniskt användbart.

 • Ska jag lägga ultraljudsgelen på magen eller på proben?

  Det spelar ingen roll. Gelen hamnar på båda ställena till slut ändå.

 • Går det att scanna på en patient som halvsitter, står upp eller ligger på sidan?

  Ja. Blåsans position förändras inte men det kan praktiskt sett vara lite krångligare att genomföra än om patienten ligger avslappnad på rygg.

 • Hur gör man när man scannar på en kraftig patient?

  För optimal undersökning skall magen lyftas/skjutas undan och proben tryckas hårdare mot buken än normalt.

Varför får jag ingen ultraljudsbild av blåsan i Pre-scanläget?

Inträffar ofta vid små volymer, och om man siktar rakt in i buken eller för brant nedåt. Det beror på att ultraljudsbilden visar ett mycket tunt tvärsnitt av blåsan och det man siktar på är litet. Det är då lätt att missa. Åtgärd: Sikta 45 grader nedåt och vinkla proben försiktigt uppåt och nedåt i höjdled. Apparaten ritar ut blåsan med en grön linje när den hittas. Om ni trots detta inte hittar blåsan, håll proben stilla i medellinjen, sikta 45 grader ner mot lilla bäckenet och gör en mätning. Finns det volym i blåsan kommer denna fångas in och visas på skärmen.

Teknik och batteri

 • Hur lång tid tar det innan ett batteri är fulladdat?

  Det kan ta upp till 2 timmar innan batteriet är fulladdat.

 • Påverkar BladderScan annan medicinteknisk utrustning?

  Det finns inga begränsningar i användningen utav BladderScan när det gäller elektromagnetiska egenskaper. BladderScan är lämplig för användning i miljöer inom industri, forskning, sjukvård och i hemmet. Skulle störningar på annan utrustning förekomma vid samtidigt användande utav BladderScan tyder det på att den andra utrustningen inte fungerar korrekt.

 • Apparaten stänger av sig själv efter någon minut?

  Apparaten går efter en viss tids inaktivitet ner i viloläge. Tiden för detta går att ställa in i Inställningar

 • Hur noggrann är apparaten?

  BladderScan har en noggrannhet på ±7, 5ml i intervallet 0-100ml och  ±7,5 % i intervallet 100 – 999ml.

 • Varför låser sig apparaten.

  Detta beror oftast på att man antingen tagit ur batteriet ur apparaten utan att stänga av den först eller att man tryckt på On/Off knappen upprepade gånger. Undvik genom att stänga av apparaten innan batteribyte och tryck på On/Off knappen ordentligt EN gång och VÄNTA på att apparaten startar.

 • Vilken typ av papper ska det vara i skrivaren?

  S.k. Termopapper. Det är ett värmekänsligt papper. Apparaten skriver med hjälp utav värme (termoskrivare). Det finns inga färgpatroner som skall bytas.

 • Behöver batteriet som sitter i apparaten vara helt tomt innan man byter?

  Nej. Märker man att batterinivån är låg går det bra att byta batteri på en gång?

Hur lång tid tar det innan ett batteri är fulladdat?

Det kan ta upp till 2 timmar innan batteriet är fulladdat.

Rengöring

 • Hur gör jag rent proben och apparaten?

  Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
  Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.

Hur gör jag rent proben och apparaten?

Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.

Loading